Obchodní podmínky


společnosti MOX NOX s.r.o.
Sídlo: Heřmanova 1415/1, Praha 7 - Holešovice, 170 00
IČ: 29288738
Zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269391

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MOX NOX s.r.o., se sídlem Heřmanova 1415/1, Praha 7 - Holešovice, 170 00, identifikační číslo: 29288738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269391 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.moxnox.cz (dále jen „webová stránka“).
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce si může kupující vytvořit uživatelský účet.  Uživatelský účet slouží ke zjednodušení procesu zadávání budoucích objednávek. Kupující může provádět objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu jak po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, tak i bez registrace pouhým zadáním údajů nezbytných pro vyřízení objednávky.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace o nákladech uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Speciálním případem je doručování na území Slovenské republiky, pro které lze využít k tomu určené druhy dopravy.
Objednat lze pouze zboží, které je skladem, tedy označené tlačítkem „koupit.“ Je-li zboží nedostupné, může kupující prostřednictvím tlačítka „mám zájem“ požádat o bližší informace ohledně dostupnosti zboží nebo o vyrozumění, jakmile bude zboží skladem.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
-          informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat nyní“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení závazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající vyřizuje objednávky obvykle do 24 hodin (resp. do jednoho pracovního dne) od jejich obdržení. Ve výjimečných případech může vyřízení objednávky trvat déle, nejpozději je však objednávka zpracována a vyexpedována do 5 pracovních dní od obdržení závazné objednávky. Objednávky, které jsou placeny předem na účet, jsou vyřizovány až po připsání platby na účet prodávajícího (viz. odstavec  Cena zboží a platební podmínky).
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná objednávka zjevně chybná (např. evidentně nesprávná doručovací adresa, chybně zobrazená cena, atd) nebo neúplná. V tom případě zašle upozornění o odmítnutí objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Pokud je objednaný titul vyprodaný, je o tom kupující informován taktéž na svou elektronickou adresu a objednávka titulu je stornována. V případě, že kupující již provedl platbu je mu částka za vyprodaný titul vrácena (viz. odstavec Vrácení přeplatku).
Odesláním závazné objednávky se kupující zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce. Dále tímto stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zasláno prodávajícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
-          bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Není-li v případě platby předem platba uhrazena do 14 dnů od realizace objednávky, má prodávající právo objednávku zrušit.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Při volbě platby předem (tedy převodem) expeduje prodávající zboží až po připsání požadované částky na účet prodávajícího.
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji s objednaným zbožím kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující může odstoupit bez udání důvodu od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Písemné odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to následujícími způsoby:
-          v případě platby bankovním převodem je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, nedohodnou-li se odesílatel se zákazníkem jinak.
-        v případě platby dobírkou při převzetí zboží je přeplatek vrácen na bankovní účet zákazníka, který zákazník odesílateli sdělí, nedohodnou-li se odesílatel se zákazníkem jinak.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Při vrácení nesmí zboží vykazovat známky užívání ani nesmí být nijak poškozeno, jinak  je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Vrácení přeplatku
Přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky, je do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti vrácen stejným způsobem jako při odstoupení kupujícího od smlouvy.

Přeprava a dodání zboží
Prodávající posílá zboží kupujícímu v neporušeném obalu, který zabraňuje jeho poničení. Doručovací doba je dle podmínek zvoleného doručovatele.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zároveň má prodávající právo pozastavit vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího, případně je odmítnout.
Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku, musí pak uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
Práva z vadného plnění
Na veškeré prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
-       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
-          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Toto ustanovení obchodních podmínek se nepoužívá u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Záruka se vztahuje na vady omezující možnost řádného použití zboží, nevztahuje se však na opotřebování běžným užíváním, nadměrným užíváním nebo na mechanické poškození zboží.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku písemně na adrese:
MOX NOX s.r.o,
Nám. Míru 35,
664 64 Dolní Kounice
 
Při reklamaci uvede kupující své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží musí být pro přepravu zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a musí být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího  e-mailovou zprávou, nebylo-li dohodnuto jinak.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@moxnox.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.    
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob podílejících se na vyřízení objednávky (např. osoby dopravující zboží) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Na písemnou žádost zákazníka vymaže prodávající jeho osobní údaje z databáze zákazníků, pokud zákazník nemá neuzavřenou objednávku.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:                 
-          požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
-          požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Požádá –li kupující o vymazání osobních údajů, prodávající je v případě že nemá kupující nevyřízenou objednávku vymaže.  Žádost o vymazání osobních údajů nebo o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů kupujícího musí být zaslaná písemné na adresu nakladatelství:

MOX NOX s.r.o.,
Heřmanova 1415/1,
170 00 Praha 7 - Holešovice
  
Závěrečná ustanovení
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MOX NOX s.r.o., Heřmanova 1415/1, Praha 7 - Holešovice, 170 00, adresa elektronické pošty info@moxnox.cz, telefon +420 775 512 813.
Doprava zdarma